Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov pri predaji tovaru predávajúcim Pasívne domy, s.r.o.

Informácie podľa § 15 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov

I.Prevádzkovateľ internetového obchodu

Prevádzkovateľ obchodu: Pasívne domy, s.r.o.

Miesto podnikania: V.P.Tótha 30, 905 01 Senica

IČO: 44354738

DIČ: 2022677800

IČ DPH: SK2022677800

Registrovaný na OR OS, Trnava, oddiel: Sro, vložka č.22516/T

Telefónny kontakt: +421 908 620 043

email: info@decorair.com

web:  /www.decorair.com

II.Zoznam spracúvaných osobných údajov, účel spracúvania osobných údajov, spôsob spracúvania

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci, v prípade, že je spotrebiteľom, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a mailovú adresu.

2. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim uzavrieť. Účelom spracúvania osobných údajov poskytnutých kupujúcim je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky, doručenie tovaru.

3. Kupujúci vyhlasuje, že dáva súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), aby predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Predávajúci prehlasuje, že osobné údaje kupujúceho neposkytne bez súhlasu kupujúceho tretím osobám.

4. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. c) ZOOÚ bude osobné údaje získavať výlučne na účely uvedené v ods. 9.2. týchto obchodných podmienok.

5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. e) ZOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. i) ZOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.